Từ điển Việt Anh online

bét nhé tiếng Anh là gì?

bét nhé nghĩa tiếng Anh


[bét nhé]
 (khẩu ngữ) Having a drawl from overdrinking
 Say bét nhè
 To be soused [to the point of drawling]

(khẩu ngữ) Having a drawl from overdrinking


US UK