Từ điển Việt Anh online

bên bị tiếng Anh là gì?

bên bị nghĩa tiếng Anh


[bên bị]
 defendant; respondent

defendant


US UK

[di'fendənt]
danh từ
 (pháp lý) người bị kiện, bị đơn