Từ điển Việt Anh online

bên lề tiếng Anh là gì?

bên lề nghĩa tiếng Anh


[bên lề]
 in the margin; marginal

in the margin


US UK