Từ điển Việt Anh online

bên nợ tiếng Anh là gì?

bên nợ nghĩa tiếng Anh


[bên nợ]
 (tài chính) debit
 xem con nợ

(tài chính) debit


US UK