Từ điển Việt Anh online

bì bà bì bõm tiếng Anh là gì?

bì bà bì bõm nghĩa tiếng Anh


[bì bà bì bõm]
 With much plashing noise

With much plashing noise


US UK