Từ điển Việt Anh online

bì bì tiếng Anh là gì?

bì bì nghĩa tiếng Anh


[bì bì]
 vacant, stupid, meaningless

vacant, stupid, meaningless


US UK