Từ điển Việt Anh online

bì bọp tiếng Anh là gì?

bì bọp nghĩa tiếng Anh


[bì bọp]
 Flop, plop
 sóng vỗ bì bọp vào mạn thuyền
 the waves struck flop, flop against the sides of the boat

Flop, plop


US UK