Từ điển Việt Anh online

bì kịp tiếng Anh là gì?

bì kịp nghĩa tiếng Anh


[bì kịp]
 comparable

comparable


US UK

['kɔmpərəbl]
tính từ
 có thể so sánh được