Từ điển Việt Anh online

bì thư tiếng Anh là gì?

bì thư nghĩa tiếng Anh


[bì thư]
danh từ
 envelope

danh từ


US UK