Từ điển Việt Anh online

bì tiên tiếng Anh là gì?

bì tiên nghĩa tiếng Anh


[bì tiên]
 (cũ) Leather whip

(cũ) Leather whip


US UK