Từ điển Việt Anh online

bìm bìm tiếng Anh là gì?

bìm bìm nghĩa tiếng Anh


[bìm bìm]
 bindweed
 Cây bìm bìm hoa tím
 Morning-glory
 Thuốc diệt cỏ này chẳng có tác dụng gì đối với bìm bìm
 This weedkiller has no effect on bindweed

bindweed


US UK

['baindwi:d]
danh từ
 (thực vật học) giống cây bìm bìm