Từ điển Việt Anh online

bình độ tiếng Anh là gì?

bình độ nghĩa tiếng Anh


[bình độ]
 Level.
 Height, altitude.

Level.


US UK