Từ điển Việt Anh online

bình an vô sự tiếng Anh là gì?

bình an vô sự nghĩa tiếng Anh


[bình an vô sự]
 scot-free; unhurt; undamaged; unharmed; unscathed; safe and sound
 Anh ta bình an vô sự, chỉ bị trầy tay thôi
 He is unhurt except for/apart from a grazed arm

scot-free


US UK