Từ điển Việt Anh online

bình bán tiếng Anh là gì?

bình bán nghĩa tiếng Anh


[bình bán]
 (nhạc) An adagio tune (in Southern Vietnam).

(nhạc) An adagio tune (in Southern Vietnam).


US UK