Từ điển Việt Anh online

bình cũ rượu mới tiếng Anh là gì?

bình cũ rượu mới nghĩa tiếng Anh


[bình cũ rượu mới]
 new wine in old bottle

new wine in old bottle


US UK

thành ngữ wine
 new wine in old bottle
 bình cũ rượu mới