Từ điển Việt Anh online

bình cầu tiếng Anh là gì?

bình cầu nghĩa tiếng Anh


[bình cầu]
 Flask (dùng trong phòng thí nghiệm)

Flask (dùng trong phòng thí nghiệm)


US UK