Từ điển Việt Anh online

bình chú tiếng Anh là gì?

bình chú nghĩa tiếng Anh


[bình chú]
 to comment on and gloss
 bình chú thơ văn cổ
 to comment on and gloss ancient literature
 annotate, comment

comment on and gloss


US UK