Từ điển Việt Anh online

bình chữa cháy tiếng Anh là gì?

bình chữa cháy nghĩa tiếng Anh


[bình chữa cháy]
 fire extinguisher

fire extinguisher


US UK