Từ điển Việt Anh online

bình luận viên tiếng Anh là gì?

bình luận viên nghĩa tiếng Anh


[bình luận viên]
 commentator
 Bình luận viên thể thao
 Sports commentator; sportscaster

commentator


US UK

['kɔmenteitə]
danh từ
 nhà bình luận
 người viết chú thích, người viết dẫn giải
 người tường thuật; người thuyết minh (đài phát thanh, phim)