Từ điển Việt Anh online

bình ngưng tiếng Anh là gì?

bình ngưng nghĩa tiếng Anh


[bình ngưng]
 condenser

condenser


US UK

[kən'densə]
danh từ
 (vật lý) bình ngưng
 cái tụ điện
 cái tụ sáng