Từ điển Việt Anh online

bình nguyên tiếng Anh là gì?

bình nguyên nghĩa tiếng Anh


[bình nguyên]
danh từ.
 plain; flat country

danh từ.


US UK