Từ điển Việt Anh online

bình phẩm tiếng Anh là gì?

bình phẩm nghĩa tiếng Anh


[bình phẩm]
động từ
 to comment on, to make a judgment on, comment, criticize
 bình phẩm về diễn xuất của một diễn viên
 to comment on the acting of an actor

động từ


US UK