Từ điển Việt Anh online

bình quyền tiếng Anh là gì?

bình quyền nghĩa tiếng Anh


[bình quyền]
 equal rights; equality of rights

equal rights


US UK