Từ điển Việt Anh online

bình tình tiếng Anh là gì?

bình tình nghĩa tiếng Anh


[bình tình]
 (từ cũ, nghĩa cũ) Frankly, fairly.
 Bình tình mà nói, anh còn yếu quá
 Frankly speaking, you are still very weak.

(từ cũ, nghĩa cũ) Frankly, fairly.


US UK