Từ điển Việt Anh online

bình tích tiếng Anh là gì?

bình tích nghĩa tiếng Anh


[bình tích]
danh từ
 tea-pot, China teapot

danh từ


US UK