Từ điển Việt Anh online

bình tưới tiếng Anh là gì?

bình tưới nghĩa tiếng Anh


[bình tươi]
danh từ
 watering-can

danh từ


US UK