Từ điển Việt Anh online

bình thân tiếng Anh là gì?

bình thân nghĩa tiếng Anh


[bình thân]
 at rest (after the king has taken his seat)

at rest (after the king has taken his seat)


US UK