Từ điển Việt Anh online

bình the tiếng Anh là gì?

bình the nghĩa tiếng Anh


[bình the]
danh từ
 gauze screen

danh từ


US UK