Từ điển Việt Anh online

bình trà tiếng Anh là gì?

bình trà nghĩa tiếng Anh


[bình trà]
 teapot

teapot


US UK

['ti:pɔt]
danh từ
 ấm pha trà