Từ điển Việt Anh online

bình trị tiếng Anh là gì?

bình trị nghĩa tiếng Anh


[bình trị]
 (từ cũ, nghĩa cũ) Govern in peace, rule in peace.
 như bình định

(từ cũ, nghĩa cũ) Govern in peace, rule in peace.


US UK