Từ điển Việt Anh online

bình văn tiếng Anh là gì?

bình văn nghĩa tiếng Anh


[bình văn]
 criticize, comment (literary works)

criticize, comment (literary works)


US UK