Từ điển Việt Anh online

bìu tiếng Anh là gì?

bìu nghĩa tiếng Anh


[bìu]
danh từ.
 bursha
 crop, craw
 (y học) goitre, wen; welling; tumour

danh từ.


US UK