Từ điển Việt Anh online

bìu dái tiếng Anh là gì?

bìu dái nghĩa tiếng Anh


[bìu dái]
danh từ.
 scrotum; bladder; sarcotesta

danh từ.


US UK