Từ điển Việt Anh online

bí đái tiếng Anh là gì?

bí đái nghĩa tiếng Anh


[bí đái]
 to suffer from urine retention
 chứng bí đái
 retention of urine; urine retention

suffer from urine retention


US UK