Từ điển Việt Anh online

bí đỏ tiếng Anh là gì?

bí đỏ nghĩa tiếng Anh


[bí đỏ]
danh từ
 China squash

danh từ


US UK