Từ điển Việt Anh online

bí đao tiếng Anh là gì?

bí đao nghĩa tiếng Anh


[bí đao]
danh từ
 waky pumpkin
 cây bí đạo
 wax gourd

danh từ


US UK