Từ điển Việt Anh online

bí diệu tiếng Anh là gì?

bí diệu nghĩa tiếng Anh


[bí diệu]
tính từ
 mysterious, wondrous, marvelous

tính từ


US UK