Từ điển Việt Anh online

bí tử tiếng Anh là gì?

bí tử nghĩa tiếng Anh


[bí tử]
 angiosperm

angiosperm


US UK

['ændʒiəspə:m]
danh từ
 (thực vật học) cây hạt kín