Từ điển Việt Anh online

bí thuật tiếng Anh là gì?

bí thuật nghĩa tiếng Anh


[bí thuật]
 magic; sorcery

magic


US UK

['mædʒik]
danh từ
 ma thuật; yêu thuật
 ảo thuật
 ma lực; sức lôi cuốn
 phép kỳ diệu, phép thần thông
tính từ
 (thuộc) ma thuật, (thuộc) yêu thuật
 (thuộc) ảo thuật
 có ma lực; có sức lôi cuốn
 có phép kỳ diệu, có phép thần thông, có phép thần diệu
động từ (động tính từ quá khứ là magicked)
 (to magic something away) làm ảo thuật cho cái gì biến mất