Từ điển Việt Anh online

bích tiếng Anh là gì?

bích nghĩa tiếng Anh


[bích]
tính từ
 bluish green
 emerald
 azure, sky-blue

tính từ


US UK