Từ điển Việt Anh online

bích chương tiếng Anh là gì?

bích chương nghĩa tiếng Anh


[bích chương]
 poster

poster


US UK

['poustə(r)]
danh từ
 áp phích quảng cáo; bức tranh in lớn
 người dán áp phích, người dán quảng cáo (như) bill-poster