Từ điển Việt Anh online

bích ngọc tiếng Anh là gì?

bích ngọc nghĩa tiếng Anh


[bích ngọc]
 emerald

emerald


US UK

['emərəld]
danh từ
 ngọc lục bảo
 màu ngọc lục bảo, màu lục tươi
 (ngành in) chữ cỡ 61 quoành
 Emerald Isle
 nước Ai-len