Từ điển Việt Anh online

bích thủy tiếng Anh là gì?

bích thủy nghĩa tiếng Anh


[bích thủy]
danh từ
 sky-blue water

danh từ


US UK