Từ điển Việt Anh online

bính tiếng Anh là gì?

bính nghĩa tiếng Anh


[bính]
danh từ
 The third Heaven's Stem
tính từ (nói về quần áo, giày dép)
 Borrowed
 áo bính
 a borrowed dress
 súng sính mặc bính của người
 to sport borrowed plumes

danh từ


US UK