Từ điển Việt Anh online

bít tất tay tiếng Anh là gì?

bít tất tay nghĩa tiếng Anh


[bít tất tay]
 gloves

gloves


US UK