Từ điển Việt Anh online

bò cạp tiếng Anh là gì?

bò cạp nghĩa tiếng Anh


[bò cạp]
danh từ.
 Scorpion (cũng bọ cạp)

danh từ.


US UK