Từ điển Việt Anh online

bò la bò lết tiếng Anh là gì?

bò la bò lết nghĩa tiếng Anh


[bò la bò lết]
 crawl along

crawl along


US UK