Từ điển Việt Anh online

bò mộng tiếng Anh là gì?

bò mộng nghĩa tiếng Anh


[bò mộng]
 bull, ox, bullock

bull, ox, bullock


US UK