Từ điển Việt Anh online

bò nheo bò nhóc tiếng Anh là gì?

bò nheo bò nhóc nghĩa tiếng Anh


[bò nheo bò nhóc]
 be left unattended

be left unattended


US UK