Từ điển Việt Anh online

bò tơ tiếng Anh là gì?

bò tơ nghĩa tiếng Anh


[bò tơ]
 steer (cũng bò non)

steer (cũng bò non)


US UK